Adolescencija je razdoblje velikih promjena, prelaska iz djetinjstva u mladenaštvo i formiranja vlastitih stavova, vrijednosti i identiteta. Biti posvojen/a predstavlja dodatni izazov za izgradnju slike o sebi. Saznanje o vlastitom posvojenju i sve dublje razumijevanje značenja te činjenice otvara sve više pitanja i tema o kojima mladi razmišljaju i kojima se bave.

Često se javlja potreba da razumijete što vam se dogodilo i da preispitate i presložite ideje koje imate o sebi i svijetu. Povećava se potreba za prikupljanjem većeg broja informacija o sebi i svom porijeklu, raste interes za biološke roditelje, a pitanje vlastitog identiteta i pripadnosti postaje od iznimne važnosti.

Ovdje možete čitati o temama povezanima s posvajanjem i odrastanjem. Što više saznajete o tome moći ćete lakše razumjeti, predvidjeti i bolje reagirati na nove situacije u životu.

Teme o kojima čitate ovdje možete pratiti i na našoj Facebook stranici poSVOJeni ADOPTA za mlade posvojene osobe (www.facebook.com/posvojeniadopta). Pozivamo vas da nam se ondje pridružite i aktivno uključite u rasprave, komentiranje i razmjenu iskustava. 

 

Iskustva iz stvarnoga života

Tema I. Potraga za biološkim roditeljima, potraga za samim sobom

Tema II. Identitet - tko sam ja?

Tema III. Kako se osjećam, kako razgovaram

Tema IV. Ah ta prijateljstva!

Tema V. Posvajanje i ljubavne veze

Tema VI. Što posvojeni žele da znamo o njima