ADOPTIN DOPRINOS SAVJETOVANJU O NACRTU PRIJEDLOGA ISKAZA ZA OBITELJSKI ZAKON

ADOPTA, udruga za potporu posvajanju podržava OPCIJU 3: (normativno rješenje), te predlaže da za područje 3: POSVOJENJE, zakonodavac uzme u obzir i druge komparativne pravne modele (osim Njemačke i Austrije), poput prakse posvojenja u Velikoj Britaniji, te odredbe Konvencije o zaštiti djece i suradnji prilikom međunarodnog posvojenja 1.

Osobito nam je važna zaštita identiteta djeteta, kroz planiranu izmjene upisa u maticu rođenih i uputa o odluci o posvojenju koja će to osigurati.

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ADOPTE NA NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA ZA OBITELJSKI ZAKON I PRIPADAJUĆE PRAVILNIKE U PODRUČJU 3) POSVOJENJE:

1. Potrebno je formalno i suštinski odvojiti stručnu procjenu prikladnosti, koja je obveza nadležnog CSS, od stručne pripreme potencijalnih posvojitelja, koju mogu voditi pravne osobe na osnovu certificiranog programa te ne koristiti pripremu potencijalnih posvojitelja kao dodatnu procjenu prikladnosti. To su dva različita procesa, sa različitim funkcijama i nadležnostima (jedan se bavi edukacijom, a drugi procjenom) koji se ne mogu kvalitetno obavljati simultano, koje dovode u konflikt ulogu osobe koja ih vodi te imaju negativan utjecaj na svrhu pripreme za posvajanje;

2. Potrebno je vremenski točno odrediti trajanje procesa pripremnog postupka za posvojenje, kao i obveze CSS za poduzimanje određenih, propisanih aktivnosti sa ciljem posvojenja;

3. Potrebno je uvesti obvezu stručne procjene potreba djeteta bez roditeljske skrbi kao kriterij za pokretanje obveze nadležnog tijela za usklađivanja potreba djeteta sa kompetencijama potencijalnih posvojitelja;

4. Potrebno je urediti Registar potencijalnih posvojitelja kao funkcionalnu bazu podataka, kojom će prestati obveza potencijalnih posvojitelja da šalju zamolbe u sve centre za socijalnu skrb u RH te da potreba da ih redovito kontaktiraju osobno ili telefonom čime ih se, sa jedne strane, stavlja u neravnopravan položaj, a sa druge, doprinosi netransparentnosti cijelog procesa te dodatno opterećuje osoblje po centrima.

5. Svrha "smještaja djeteta sa ciljem zasnivanja posvojenja" je praćenje prilagodbe djeteta i nove obitelji te pružanja stručne podrške po potrebi, sa ciljem pospješenja uspješnosti posvajanja. S tim u svezi, potrebno je odrediti obvezu pružanja stručne pomoći i moguće oblike stručne podrške posvojiteljskim obiteljima minimalno za vrijeme trajanja smještaja djeteta sa ciljem zasnivanja posvojenja.

6. Potrebno je odrediti početak primjene novih pravila, te kako se oni odnose na potencijalne posvojitelje koji su već upisani u hrvatski Registar potencijalnih posvojitelja.

_____

1 1993, usvojena u Hagu