ADOPTin prijedlog za izmjenu i dopunu Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

ADOPTA već tradicionalno sudjeluje u predlaganju novih zakonskih rješenja i promjena postojećih zakona i propisa s ciljem poboljšanja položaja djece, posvojenika, posvojitelja i obitelji nastale posvojenjem. Prijedlog za izmjenu i dopunu Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji smo već ranije uputili na adrese nadležnih institucija, priložili smo i u okviru aktualnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Ovim prijedlogom tražimo:

  • Da se posvojiteljima koji posvoje dijete starije od 8 godina omogući roditeljski dopust u istom trajanju kao i posvojiteljima koji su posvojili dijete mlađe od 8 godina.Time se omogućuje adekvatno i nužno potrebno vrijeme prilagodbe i brige neovisno o dobi u kojoj je dijete posvojeno, jer što je dijete starije u trenutku posvojenja to je proces prilagodbe odnosa razvijanjem privrženosti složeniji i često dugotrajniji;

  • Da se svim posvojiteljima odobri pravo na jednokratnu novčanu potporu prilikom dolaska djeteta u obitelj kao i biološkim roditeljima jer su u tom trenutku izdacinajviši. Pri tome, posvojitelji ne raspolažu jednakim vremenom pripreme na novonastale troškove kao ostali roditelji pa će jednokratna novčana pomoć, neovisno o tome je li ranije isplaćena drugom korisniku, biti od iznimnog značaja kao pomoć pri posvojenju.

ADOPTin prijedlog izmjena i dopuna postojeće zakonske regulative stavlja zaštitu i interes djeteta u prvi plan i eliminira pravne nedosljednosti zbog kojih posvojena djeca i posvojitelji imaju različiti pravni tretman i različitu razinu pravne zaštite.

Naime, postojeći zakon ne uvažava specifične potrebe posvojenika, negira svrhu jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete te diskriminira posvojitelje jer ne mogu svoja prava ostvariti pod jednakim uvjetima kao i drugi roditelji. Zato bi predložene izmjene i dopune osigurale jednak pravni tretman i jednaku pravnu zaštitu svim posvojiteljima i svoj posvojenoj djeci, a prije svega: jednakost svih pred zakonom, zaštitu osobnog i obiteljskog života posvojene djece i pravo na dostojan život. 

"PREDLAGATELJ

ADOPTA - Udruga za potporu posvajanju je nevladina, neprofitna udruga građana osnovana s ciljem pružanje potpore i unapređivanja procesa i uspješnosti posvojenja u Republici Hrvatskoj. Udruga okuplja potencijalne posvojitelje, posvojitelje i posvojenike, kao i stručnjake koji se bave posvojenjem ili su zainteresirani za pitanja vezana uz posvojenje.

ADOPTA je posvećena problemima i izazovima posvojiteljske zajednice, provodi istraživanja o raznim pitanjima vezanim uz posvojenje (I ovo dijete treba obitelj - prepreke posvojenju teže posvojive djece, Istraživanje potreba posvojiteljskih obitelji i izvora podrške, Postupci odabira posvojitelja u centrima za socijalnu skrb, Koliko su škole spremne za posvojenu djecu?), aktivno sudjeluje u praćenju pozitivnih propisa Republike Hrvatske vezanih uz posvojenje i svojim prijedlozima sudjeluje u njihovom unapređenju.

ADOPTA je članica AdoptionUK, najveće organizacije koja okuplja posvojiteljske obitelji i pruža niz savjetodavno-edukativnih usluga posvojiteljskoj zajednici i relevantnim institucijama u Velikoj Britaniji, te Zaklade Anna Lindh, međuvladine institucije koja s ciljem izgradnje povjerenja i poboljšanja međusobnog razumijevanja okuplja civilno društvo i građane diljem Mediterana.

USTAVNA OSNOVA ZA IZMJENU ZAKONA

Ustavna osnova za izmjene i dopune Zakona o rodiljnim i roditeljskim potrporama sadržana je:

- čl. 14. st. 2. kojim je propisano: "Svi su pred zakonom jednaki"

- čl. 62. st. 1. kojim je propisano: " Obitelj je pod osobitom zaštitom države"

- čl. 63. kojim je propisano: "Država štiti materinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život"

POSTOJEĆA ZAKONSKA REGULATIVA

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine broj: 85/2008, 110/2008, 110/2008, 34/2011, 54/2013, 152/2014, u daljnjem tekstu: Zakon) propisuje pravo roditelja i njemu izjednačene osobe koja se brine o djetetu na vremenske i novčane potpore, uvjete i način njihova ostvarivanja i financiranja.

Čl. 36. je propisano:

(1) Zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj ostvaruje posvojiteljski dopust u trajanju od 6 mjeseci za dijete do 18 godina života.

(2) Za slučaj posvojenja blizanaca ili istodobnog posvojenja dvoje ili više djece ili djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji zaposlenog posvojitelja ili samozaposlenog posvojitelja, ili djeteta s teškoćama u razvoju, posvojiteljski dopust iz stavka 1. ovoga članka produžuje se za 60 dana.

(3) Po iskorištenju posvojiteljskog dopusta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj za posvojenika do njegove 8. godine života ima pravo na roditeljski dopust i sva druga prava zaposlenog roditelja i samozaposlenog roditelja pod uvjetima i u trajanju propisanom ovim Zakonom.

Čl. 41. Zakona propisano je da korisnik iz čl. 7. Zakona (među koje spada i posvojitelj) ima pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete pod uvjetom i u iznosu propisanom Zakonom.

Čl. 43. propisano je:

(1) Jednokratna novčana potpora iz članka 41. ovoga Zakona iznosi 70% proračunske osnovice.

(2) Pravo na novčanu potporu iz stavka 1. ovoga članka, pod uvjetima iz članka 42. ovoga Zakona ima i korisnik za posvojeno dijete, ako novčana potpora iz članka 41. ovoga Zakona za to dijete nije ranije isplaćena drugom korisniku.

Čl. 51. propisano je:

(1) Korisnik iz članka 7. ovoga Zakona pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete iz članka 41. ovoga Zakona može ostvariti pod uvjetom da je pisani zahtjev za priznavanje prava podnio nadležnoj ustrojbenoj jedinici Zavoda u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta, odnosno u roku od 30 dana od dana posvojenja djeteta iz članka 43. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete ostvaruje se na osnovi zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, rodnog lista djeteta, te dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta iz članka 42. ovoga Zakona.

(3) Pravo na novčanu potporu iz stavka 2. ovoga članka može se ostvariti donošenjem rješenja koje se sastoji samo od izreke u obliku zabilješke u spisu.

OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI OVIM PRIJEDLOGOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE IZ NJEGA PROISTEĆI

Ocjena stanja

Postojeća zakonska regulativa ne osigurava jednak pravni položaj posvojitelja u odnosu na druge roditelje.

Uočeni problemi kod postojeće zakonske regulative:

            - Ne uvažava specifične potrebe posvojenika koji, ukoliko su posvojeni u dobi od npr. 8 godina, nakon što im roditelji (posvojitelji) iskoriste pravo na posvojiteljski dopust nemaju pravo na adekvatnu skrb i brigu jer im roditelji (posvojitelji) nemaju pravo na roditeljski dopust s obzirom da je dijete starije od 8 godina. Pri tome se ne uzima u obzir činjenica da je posvojenoj djeci, što su starija, potrebno duže vrijeme prilagodbe na novonastalu situaciju, a posebice ukoliko u tom procesu kreću u školu. Svrha roditeljskog dopusta kod posvojenja ima drugačiji značaj nego kod tek rođene djece jer je broj posvojene djece u prvoj godini života nizak, a kod posvojene djece starije dobi potrebno je uložiti pojačane napore i trud u stvaranje privrženosti, bliskosti i sigurnosti koja im je nužno potrebna u budućnosti.

- Negira svrhu jednokratne novčane potpore za novorođeno djete jer je ta potpora (koja je ranije nazivana jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenčeta) propisana kao pomoć roditeljima prilikom povećanih troškova koji nastaju dolaskom djeteta u obitelj. Posvojeno dijete u trenutku posvojenja nema uopće ili ima iznimno malo vlastitih stvari, a odnosom posvojenja cijeli ciklus počinje iznova. Dolaskom djeteta u obitelj izdaci su najviši pri čemu posvojitelji ne raspolažu jednakim vremenom pripreme na novonastale troškove kao ostali roditelji. Posvojiteljima nije poznato hoće li i kada biti izabrani za posvojitelje niti im je, kroz razdoblje čekanja, poznato koje će dobi ili spola biti dijete pa ne postoji mogućnost višemjesečne pripreme, a od trenutka kada budu izabrani u uži krug potencijalnih posvojitelja u odnosu na točno određeno dijete pa do dolaska djeteta kući, prođe premalo vremena za tu pripremu.

- Diskriminira posvojitelje jer ne mogu svoja prava ostvariti pod jednakim uvjetima kao i drugi roditelji obuhvaćeni Zakonom s obzirom da pravo na ostvarenje jednokratne novčane potpore mogu ostvariti samo u roku 30 dana od posvojenja dok ostali roditelji to pravo mogu ostvariti u roku 6 mjeseci pri čemu se ukazuje na činjenicu da su posvojitelji prilikom posvojenja zatrpani papirologijom i dokumentacijom koju moraju ishoditi, a prvih mjesec dana i za njih i za posvojenike predstavlja posebno stresno razdoblje.

Osnovna pitanja koja bi trebalo urediti predloženim izmjenama i dopunama

Predložene izmjene i dopune predmetnih Zakona osigurat će jednak pravni tretman i jednaku pravnu zaštitu svim posvojiteljima i svoj posvojenoj djeci, a prije svega:

- jednakost svih pred zakonom

- zaštitu osobnog i obiteljskog života posvojene djece

- pravo na dostojan život

Posljedice koje će donošenjem izmjena i dopuna proisteći

ADOPTIN prijedlog izmjena i dopuna postojeće zakonske regulative stavlja zaštitu i interes djeteta u prvi plan i eliminira nelogične i pravno neodržive nekonzistentnosti, tj. nedosljednosti zbog kojih posvojena djeca i posvojitelji imaju različiti pravni tretman i različitu razinu pravne zaštite.

Posvojiteljima i posvojenoj djeci će se omogućiti adekvatno i nužno potrebno vrijeme prilagodbe i brige neovisno o dobi u kojoj je dijete posvojeno jer što je dijete starije u trenutku posvojenja to je proces prilagodbe odn. razvijanjem privrženosti složeniji i često dugotrajniji.

Posvojiteljima će se omogućiti novčana potpora prilikom dolaska djeteta u obitelj jer su u tom trenutku izdaci najviši pri čemu posvojitelji ne raspolažu jednakim vremenom pripreme na novonastale troškove kao ostali roditelji pa će jednokratna novčana pomoć, neovisno o tome je li ranije isplaćena drugom korisniku, biti od iznimnog značaja kao pomoć pri posvojenju.

PRIJEDLOG IZMJENA

A/ Predlaže se izmjena i dopuna čl. 36. Zakona

tako da glasi:

(1) Zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj ostvaruje posvojiteljski dopust u trajanju od 6 mjeseci za dijete do 18 godina života.

(2) Za slučaj posvojenja blizanaca ili istodobnog posvojenja dvoje ili više djece ili djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji zaposlenog posvojitelja ili samozaposlenog posvojitelja, ili djeteta s teškoćama u razvoju, posvojiteljski dopust iz stavka 1. ovoga članka produžuje se za 60 dana.

(3) Po iskorištenju posvojiteljskog dopusta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj za posvojenika do njegove 18. godine života ima pravo na roditeljski dopust i sva druga prava zaposlenog roditelja i samozaposlenog roditelja pod uvjetima i u trajanju propisanom ovim Zakonom.

B/ Predlaže se izmjena i dopuna čl. 43. Zakona

tako da glasi:

(1) Jednokratna novčana potpora iz članka 41. ovoga Zakona iznosi 70% proračunske osnovice.

(2) Pravo na novčanu potporu iz stavka 1. ovoga članka, pod uvjetima iz članka 42. ovoga Zakona ima i korisnik za posvojeno dijete, neovisno o tome je li novčana potpora iz članka 41. ovoga Zakona za to dijete ranije isplaćena drugom korisniku.

C/ Predlaže se izmjena i dopuna čl. 51. Zakona

tako da glasi:

(1) Korisnik iz članka 7. ovoga Zakona pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete iz članka 41. ovoga Zakona može ostvariti pod uvjetom da je pisani zahtjev za priznavanje prava podnio nadležnoj ustrojbenoj jedinici Zavoda u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta, odnosno u roku od 6 mjeseci od dana posvojenja djeteta iz članka 43. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete ostvaruje se na osnovi zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, rodnog lista djeteta, te dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta iz članka 42. ovoga Zakona.

(3) Pravo na novčanu potporu iz stavka 2. ovoga članka može se ostvariti donošenjem rješenja koje se sastoji samo od izreke u obliku zabilješke u spisu."