Republika Hrvatska pristupila Konvenciji o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem

Republika Hrvatska je dana 5. prosinca 2013. godine pristupila Haškoj konvenciji od 29. svibnja 1993. godine o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem.

Konvencija će u odnosu na Republiku Hrvatsku stupiti na snagu dana 1. travnja 2014. godine.

Pristup Republike Hrvatske ovoj Konvenciji imat će učinak samo između Republike Hrvatske i onih država ugovornica koje ne izraze prigovor na pristupanje do 1. srpnja 2014. godine. Napominje se da su do kraja 2013. godine ukupno 93 države postale stranke ove Konvencije.

Prilikom polaganja isprave o pristupu, uz ostale izjave, Republika Hrvatska priopćila je na Konvenciju izjavu kojom je Ministarstvo socijalne politike i mladih određeno kao središnje tijelo zaduženo za provedbu obveza predviđenih Konvencijom za to tijelo. U međudržavnim postupcima posvojenja, koji budu vođeni temeljem ove konvencije, samo ono dijete koje je posvojeno temeljem pravomoćne i ovršne odluke nadležnog tijela Republike Hrvatske moći će napustiti područje Republike Hrvatske.

Tekst Zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem objavljen je u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori broj 5/2013 od 29. lipnja 2013. godine.

Preuzeto sa stranica MSPiM