PROAKTA - Proaktivno djelovanje OCD-a u skladu s potrebama lokalne zajednice - Edukacija o korištenju digitalnih alata

Od 11. do 18. listopada 2022. godine predstavnice Udruge Adopta te predstavnice partnerskih udruga: Udruga udomitelja djece Primorsko-goranske županije „DAMDOM“, Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije „Zipka“, Udruga udomitelja Vukovarsko-srijemske županije „Zagrljaj“, Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece i Udruga za kreativni socijalni rad, sudjelovale su na edukaciji o društvenim mrežama i digitalnom marketingu koju je održalo Visoko učilište Algebra.

Na edukaciji smo naučili o mogućnostima korištenja raznih društvenih mreža koje olakšavaju svakodnevnu komunikaciju s korisnicima i širom javnošću.

Provedba projekta „PROAKTA - Proaktivno djelovanje OCD-a u skladu s potrebama lokalne zajednice“ UP.04.2.1.11.0279 trajat će 15 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 421.445,76 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 358.228,90 kn i Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 63.216,86 kn.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave na Facebook stranici isključiva je odgovornost udruge Adopte.

Stajališta izražena u objavi na Facebook stranici isključiva su odgovornost Adopte i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

 

Vizual ESF