Zakoni i prava

 • Rodiljne i roditeljske potpore
 • Posvojiteljski dopust i poštede od rada
 • Roditeljski dopust i druga prava zaposlenih roditelja
 • Patronažna zdravstvena zaštita

 

RODILJNE I RODITELJSKE POTPORE

 

Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine broj 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17) uređuju se prava roditelja i njemu izjednačene osobe koja se brine o djetetu (tj. posvojitelja) na vremenske i novčane potpore, uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja te tijela nadležna za provedbu Zakona.

 Vremenske potpore su:

 • dopusti
 • poštede od rada
 • propisano vrijeme za brigu o djetetu

 

Novčane potpore su:

 • naknada plaće
 • novčana naknada
 • novčana pomoć
 • jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete

 

Navedene potpore ostvaruje majka i otac djeteta, posvojitelj djeteta, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj. Odredbe Zakona primjenjuju se pod jednakim uvjetima na roditelje u bračnoj i izvanbračnoj zajednici, kao i na roditelje ili njima izjednačene osobe koje se brinu o djetetu, a koje se ne nalaze u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici.

Korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora je djetetov roditelj koji je:


1. zaposleni roditelj, što obuhvaća:

 • osobe u radnom odnosu kod domaćeg ili stranog poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
 • osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj zaposlene u inozemstvu kod stranog poslodavca koje nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja, odnosno koje nisu obvezno osigurane prema inozemnim propisima na način kako je to određeno međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju,
 • izabran ili imenovan na stalnu dužnost u tijelima državne vlasti ili u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako za taj rad prima plaću,
 • član uprave trgovačkog društva,
 • prema propisima o radu sklopio ugovor o stručnom osposobljavanju, bez zasnivanja radnog odnosa,
 • roditelj njegovatelj te
 • osoba koja pruža njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata.

2. samozaposleni roditelj, što obuhvaća:

 • osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti,
 • osobe koje samostalno u obliku slobodnog zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost te
 • osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje, ako su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit,
 • službenike vjerske zajednice, koja je upisana u evidenciju vjerskih zajednica koju vodi nadležno državno tijelo;

3. roditelj koji ostvaruje drugi dohodak;

4. poljoprivrednik koji u Republici Hrvatskoj obavlja djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje ako je vlasnik, posjednik ili zakupac, a nije obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit;

5. nezaposleni roditelj;

6. roditelj izvan sustava rada, što obuhvaća:

 • korisnika mirovine,
 • korisnika prava na profesionalnu rehabilitaciju ili
 • korisnika prava na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad.

 

Korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora je i posvojitelj koji ima utvrđen status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, prema svom radnopravnom statusu, ako Zakonom nije drugačije propisano.

Korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora je i skrbnik maloljetnog djeteta ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete povjereno na čuvanje i odgoj, prema svom radnopravnom statusu, pod uvjetom da ima status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju i ako s tim djetetom živi u zajedničkom kućanstvu.

Korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora je i udomitelj maloljetnog djeteta, prema svom radnopravnom statusu, pod uvjetom da ima status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju i ako s tim djetetom živi u zajedničkom kućanstvu.

Korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora je i stranac s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koji ima priznat status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Zaposleni i samozaposleni roditelj ima pravo na:

 1. rodiljni dopust,
 2. roditeljski dopust,
 3. rad s polovicom punoga radnog vremena,
 4. rad u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta,
 5. stanku za dojenje djeteta,
 6. dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete,
 7. slobodan radni dan za prenatalni pregled,
 8. dopust ili rad u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju,
 9. mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta.

 

Roditelj koji ostvaruje drugi prihod, poljoprivrednik i nezaposleni roditelj ima pravo na:

 1. rodiljnu poštedu od rada,
 2. roditeljsku poštedu od rada.

Navedenim kategorijama za vrijeme korištenja propisanih prava, ovisno o njihovom radnopravnom statusu, pripada pravo na naknadu plaće ili novčanu naknadu.

 

Roditelj izvan sustava rada ima pravo na:

 1. rodiljnu brigu o djetetu,
 2. roditeljsku brigu o djetetu.

Roditelj izvan sustava rada po rođenju djeteta ima pravo na novčanu pomoć radi rodiljne ili roditeljske brige o djetetu.

Navedena prava ne mogu istodobno koristiti oba roditelja, osim ako Zakonom nije drugačije propisano.

Izvor: Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
Svi navedeni podaci su informativnog karaktera i nemaju pravnu težinu.

 

POSVOJITELJSKI DOPUST i POŠTEDE OD RADA

 

Posvojitelj, pod uvjetom da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ima pravo na pripadajuće vremenske dopuste ili poštede od rada te pravo na naknadu plaće ili drugi oblik novčane naknade. Opseg prava posvojitelja ovisi o radnopravnom statusu korisnika prava i životnoj dobi posvojenika.

Ako su posvojitelji djeteta bračni drugovi zajednički, prava s osnova posvojenja ostvaruju oba posvojitelja i koriste ga, u pravilu, u jednakom dijelu, osim ako se posvojitelji pisano izjasne da će prava s osnova posvojenja koristiti samo jedan od posvojitelja te u tom slučaju prava s osnova posvojenja koristi samo jedan od posvojitelja, neovisno o broju posvojene djece.

 

POSVOJITELJSKI DOPUST


Zaposleni posvojitelj i samozaposleni posvojitelj, pod uvjetom da supružnik posvojitelja djeteta nije roditelj djeteta, ima pravo na posvojiteljski dopust. Pravo na posvojiteljski dopust zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj stječe s danom pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj ostvaruje posvojiteljski dopust u trajanju od 6 mjeseci za dijete do 18 godina života.

Za slučaj posvojenja blizanaca, ili istodobnog posvojenja dvoje ili više djece ili djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji zaposlenog posvojitelja ili samozaposlenog posvojitelja, ili djeteta s teškoćama u razvoju, posvojiteljski dopust produžuje se za 60 dana.

Po iskorištenju posvojiteljskog dopusta zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj za posvojenika do njegove 8. godine života ima pravo na roditeljski dopust i sva druga prava zaposlenog roditelja i samozaposlenog roditelja.
Zaposleni ili samozaposleni posvojitelj za vrijeme korištenja posvojiteljskog dopusta ima pravo na naknadu plaće.

PRAVA DRUGIH POSVOJITELJA


Posvojitelj koji ostvaruje drugi dohodak ili je poljoprivrednik ili nezaposlena osoba ili osoba izvan sustava rada, ima pravo na posvojiteljsku poštedu od rada ili pravo na posvojiteljsku brigu o djetetu.

Za vrijeme korištenja posvojiteljske poštede od rada ili posvojiteljske brige o djetetu korisnik ima pravo na novčanu naknadu ili novčanu pomoć u iznosu od 50% proračunske osnovice mjesečno.

POSVOJITELJSKA POŠTEDA OD RADA I POSVOJITELJSKA BRIGA O DJETETU

 

Posvojitelj koji ostvaruje drugi dohodak ili je poljoprivrednik ili nezaposlena osoba ima pravo na posvojiteljsku poštedu od rada pod uvjetom da supružnik posvojitelja nije roditelj posvojenika i ako ispunjava uvjete za stjecanje prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada.

Posvojitelj koji je osoba izvan sustava rada ima pravo na posvojiteljsku brigu o djetetu pod uvjetom da supružnik posvojitelja nije roditelj posvojenika i ako ispunjava uvjete za stjecanje prava na rodiljnu i roditeljsku brigu o djetetu.

Posvojitelji imaju ima pravo na posvojiteljsku poštedu od rada ili posvojiteljsku brigu o djetetu u trajanju od 12 mjeseci.

Za slučaj posvojenja blizanaca ili istodobnog posvojenja dvoje ili više djece ili djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji posvojitelja ili posvojitelja izvan sustava rada, ili djeteta s teškoćama u razvoju, posvojiteljska pošteda od rada ili posvojiteljska briga o djetetu produžuje se za 60 dana.

Posvojitelj ili posvojitelj izvan sustava rada može, radi zaposlenja ili samozaposlenja, prekinuti posvojiteljsku brigu o djetetu ili to pravo prenijeti na bračnog druga koji je posvojenjem postao roditelj posvojenog djeteta, uz njegovu pisanu suglasnost i pod uvjetom da bračni drug ostvaruje drugi dohodak ili je poljoprivrednik ili nezaposlena osoba ili je pak izvan sustava rada.

Posvojitelj koji je radi zaposlenja ili samozaposlenja prekinuo korištenje prava na posvojiteljsku poštedu od rada ili posvojiteljsku brigu o djetetu, može nastaviti njegovo korištenje kao zaposleni ili samozaposleni posvojitelj ako je proveo na radu najmanje 9 mjeseci neprekidno prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio neiskorištenog prava i pod uvjetom da pravo korištenja posvojiteljske poštede od rada ili posvojiteljske brige o djetetu nije prenio na drugog roditelja.

Posvojitelj koji na radu nije proveo najmanje 9 mjeseci prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio neiskorištene posvojiteljske poštede od rada ili posvojiteljske brige o djetetu iz razloga što mu je prestao radni odnos ili je prestao obavljati djelatnost, ima pravo nastaviti korištenje preostalog dijela prava na posvojiteljsku poštedu od rada ili posvojiteljsku brigu o djetetu, kao nezaposleni roditelj ako ispunjava uvjete za nezaposlenog roditelja.


Posvojitelj za vrijeme korištenja prava na posvojiteljsku poštedu od rada ili prava na posvojiteljsku brigu o djetetu ima pravo na novčanu naknadu u iznosu od 50% proračunske osnovice mjesečno.

Izvor: Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Svi navedeni podaci su informativnog karaktera i nemaju pravnu težinu.

 

RODITELJSKI DOPUST i DRUGA PRAVA ZAPOSLENIH RODITELJA

 

RODITELJSKI DOPUST

Zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj, nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta, ima pravo na roditeljski dopust koji dopust može koristiti do osme godine života djeteta. Pravo na roditeljski dopust osobno je pravo oba zaposlena posvojitelja ili samozaposlena posvojitelja i koriste ga u jednakom dijelu. Iznimno, pravo na roditeljski dopust može koristiti samo jedan od roditelja, ako se o tome pisano izjasne oba roditelja.

Ako djetetov otac koristi pravo na roditeljski dopust u trajanju od najmanje tri mjeseca, roditeljski dopust produžuje se za dva mjeseca. Zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj može koristiti roditeljski dopust u cijelosti ili u njegovim dijelovima i to najviše dva puta godišnje, svaki put u trajanju od najmanje 30 dana.

Roditeljski dopust može trajati:

 • 6 mjeseci, za prvo i drugo rođeno dijete,
 • 30 mjeseci, za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.

U broj rođene djece uračunavaju se i mrtvorođena i umrla djeca, posvojena djeca, maloljetna djeca kojima je korisnik određen za skrbnika, maloljetna djeca kojima je korisnik određen za udomitelja, kao i djeca koja su odlukom nadležnog tijela povjerena korisniku na čuvanje ili odgoj.

Zaposleni ili samozaposleni roditelj za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust u trajanju od 6 mjeseci, odnosno 8 mjeseci, ima pravo na naknadu u iznosu do 80% proračunske osnovice mjesečno.

Naknada za rad s polovicom punog radnog vremena u slučaju da jedan roditelj prenese pravo na drugog roditelja iznosi 80% proračunske osnovice mjesečno.

Zaposleni ili samozaposleni roditelj blizanaca ili troje ili više djece ima pravo na novčanu naknadu u iznosu od 50% proračunske osnovice za puno radno vrijeme.

 

RAD S POLOVICOM PUNOGA RADNOG VREMENA

Zaposlena ili samozaposlena majka ima pravo nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta koristiti rad s polovicom radnog vremena u onolikom trajanju u kolikom je to pravo koristila do navršenih 6 mjeseci života djeteta, a najduže do navršenih 9 mjeseci života djeteta. Zaposleni ili samozaposleni roditelj može pravo na roditeljski dopust koristiti i kao pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena u dvostrukom trajanju neiskorištenoga roditeljskog dopusta.

Zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće.

PRAVO NA RAD U SKRAĆENOM RADNOM VREMENU RADI POJAČANE NJEGE DJETETA

Po iskorištenju roditeljskog dopusta ili prava na rad u skraćenom radnom vremenu jedan od zaposlenih roditelja ili samozaposlenih roditelja ima pravo na rad u skraćenom radnom vremenu do navršene 3. godine djetetova života, ako je djetetu zbog njegova zdravlja i razvoja, potrebna pojačana briga i njega.

Za vrijeme korištenja prava na rad s pola punog radnog vremena zbog pojačane brige za dijete zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na novčanu naknadu u visini od 50% proračunske osnovice mjesečno za puno radno vrijeme.

 

MIROVANJE RADNOG ODNOSA DO TREĆE GODINE DJETETOVA ŽIVOTA

Nakon što je iskorišteno pravo na rodiljni i roditeljski dopust ili pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena, jedan od zaposlenih roditelja ima pravo ne raditi do navršene 3. godine života djeteta.

 

PRAVA ZAPOSLENOG RODITELJA ILI SAMOZAPOSLENOG RODITELJA DJETETA S TEŽIM SMETNJAMA U RAZVOJU

Jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju (dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti), nakon isteka prava na posvojiteljski dopust ili u tijeku korištenja ili nakon isteka prava na roditeljski dopust, na temelju nalaza i mišljenja nadležnog tijela, ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života.

Zaposleni ili samozaposleni roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju za vrijeme korištenja prava na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života ima pravo na novčanu naknadu za puno radno vrijeme u iznosu od 65% proračunske osnovice mjesečno.

Izvor: Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
Svi navedeni podaci su informativnog karaktera i nemaju pravnu težinu.

 

PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

Obitelji nastale posvojenjem imaju pravo na posjet patronažne sestre, kao i sve ostale obitelji.

Nakon dolaska djeteta, posvojitelji mogu kontaktirati patronažnu službu tijekom jutarnjih sati u najbližem domu zdravlja prema mjestu stanovanja. Brojevi telefona dostupni su na web stranicama domova zdravlja, putem liječnika obiteljske medicine ili pedijatra.

"Patronažna zdravstvena zaštita sastavni je dio primarne zdravstvene zaštite i u nadležnosti je domova zdravlja. Svi stanovnici imaju pravo na njezino besplatno korištenje. Cilj je patronažne zdravstvene zaštite pružiti zdravstvenu zaštitu korisnicima izvan zdravstvenih ustanova (u domovima korisnika, vrtićima, i slično), poticati ih na očuvanje i unapređenje vlastitog zdravlja, posebno u najosjetljivijim razdobljima života (npr. trudnoća, babinje) i u posebnim stanjima i okolnostima kao što su kronična bolest, invaliditet, starost ili loša socijalna (materijalna) situacija." (izvor: Udruga "Nada")