Image

Posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajni odnos roditelja i djeteta, a regulirano je Obiteljskim zakonom (Narodne novine 103/15), i to u Četvrtom dijelu – Posvojenje, u člancima 180. do 217.

Osim Obiteljskoga zakona, postupak i način vođenja postupka zasnivanja posvojenja uređen je i drugim podzakonskim aktima i protokolima:

 

Put prema posvojenju nije lak! Evo što sve treba obaviti:

 

1. Bračni, izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti podnijet će centru za socijalnu skrb prema svojem mjestu prebivališta (tzv. matični centar za socijalnu skrb) pisanu prijavu namjere posvojenja i pisani zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje.

Prilikom podnošenja prijave i zahtjeva potencijalni posvojitelji bi trebali biti odmah informirani, putem pisanih materijala i kroz razgovor sa stručnim radnicima matičnog centra za socijalnu skrb, o postupku posvojenja i zakonskim pretpostavkama za posvojenje, upoznati sa svrhom i značajem posvojenja, pravnim učincima posvojenja te pravima i dužnostima u odnosu roditelja i dijeteta/ce.

 • prijava namjere posvojenja treba sadržavati osnovne podatke za kontakt (ime i prezime, adresa prebivališta, odnosno boravišta, fiksni i mobilni broj telefona, e-mail adresu), ali je i poželjno da nalikuje emotivnom motivacijskom pismu, u kojem se uz izjavu namjere posvojenja, navode i razlozi zbog kojih želite posvojiti dijete, koliko djece želite posvojiti, koje dobi, kako ste se odlučili na posvojenje, opišete pobliže sebe i svoje interese i slično
 • zahtjevu za izdavanje mišljenja o podobnosti (podobnost podrazumijeva pravne pretpostavke na strani potencijalnih posvojitelja) i prikladnosti (prikladnost podrazumijeva fizičke, psihičke i socijalne pretpostavke koje moraju imati potencijalni posvojitelji u odnosu na osobine i potrebe djeteta) za posvojenje, podnositelji zahtjeva (osoba ili osobe koje žele posvojiti) dužni su priložiti sljedeće dokumente:
   1. rodni list;
   2. vjenčani list (za bračne drugove);
   3. dokaz o postojanju izvanbračne zajednice (za izvanbračne drugove) – pravomoćnu sudsku odluku;
   4. dokaz o državljanstvu;
   5. potvrdu liječnika o psihofizičkom zdravstvenom stanju;
   6. potvrdu poslodavca o zaposlenju i
   7. dokaz da se protiv podnositelja zahtjeva ni protiv članova njegova kućanstva ne vodi kazneni postupak (popis kaznenih djela nalazi se u članku 6. Pravilnika koji se odnosi na podobnost i prikladnost za posvojenje, sadržaj stručnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, metode utvrđivanja podobnosti i prikladnosti, sadržaj izvješća o djetetu, vođenje registra o potencijalnim posvojiteljima te način vođenja registra o posvojenjima.

Obavijesti o tome gdje se koji dokument može nabaviti potencijalni posvojitelji mogu dobiti u matičnom centru za socijalnu skrb.

 • u roku od nekoliko tjedana od dostave gore navedenih dokumenata matičnom centru za socijalnu skrb, na adresu potencijalnih posvojitelja stići će poziv Centra za socijalnu skrb s navedenim mjestom i terminom kada moraju pristupiti prvom dijelu procjene
 • dijete mogu posvojiti bračni i izvanbračni drugovi zajednički, jedan bračni ili jedan izvanbračni drug ako je drugi bračni ili izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta, zatim jedan bračni drug samostalno uz pristanak drugog bračnog druga te osoba koja nije u braku (samac)

 

2. Matični centar za socijalnu skrb provodi stručnu procjenu o podobnosti i prikladnosti za posvojenje potencijalnih posvojitelja na temelju:

 

 • socijalne anamneze koju izrađuje socijalni radnik prema podacima koje je prikupio intervjuom s podnositeljima zahtjeva pojedinačno i zajednički, prema provedenoj sveobuhvatnoj obiteljskoj procjeni i procjeni potencijalnih roditeljskih sposobnosti, prema utvrđenim osobnim, obiteljskim i okolinskim čimbenicima od značaja za roditeljstvo (primjerice obiteljska socijalna integracija, resursi dostupni u zajednici, rizik od zlostavljanja i zanemarivanja djece, međusobna privrženost bračnih odnosno izvanbračnih partnera), prema činjenicama utvrđenim tijekom posjeta na adresi stanovanja podnositelja zahtjeva, prema saznanjim dobivenim razgovorom s bližim krvnim srodnicima i prijateljima podnositelja zahtjeva te prema podacima dobivenim uvidom u dostavljenu i prikupljenu dokumentaciju;
 • mišljenja psihologa koje se temelji na pojedinačnom i zajedničkom intervju s podnositeljima zahtjeva, na jednom kliničkom psihologijskom testiranju podnositelja zahtjeva i na dva upitnika iz dijapazona ispitivanja emocija i stavova, na posjetu na adresi stanovanja podnositelja zahtjeva te na temelju razgovora s podnositeljima zahtjeva, nakon obrade i upoznavanje s zaključnom ocjenom;
 • preporuke stručnog tima (sastavljenog od socijalnog radnika, psihologa i pravnika) o sposobnostima podnositelja zahtjeva.

Prikupljanje potrebnih informacija i izrada mišljenje o podobnosti za posvojenje odvija se kroz više susreta čiji termini se određuju u dogovoru s potencijalnim posvojiteljima.

 

3. Osobe koje ispunjavaju zakonske uvjete za posvojenje su dužne sudjelovati u programu stručne pripreme za posvojenje, koji može provoditi centar za socijalnu skrb ili druga ustanova socijalne skrbi i organizacije civilnog društva koje su ovlaštene za provođenje tog programa stručne pripreme za posvojitelje. ADOPTA provodi program stručne pripreme za posvojenje pod nazivom Adoptaonica - stručna priprema za posvajanje.

 

4. Nakon provedene stručne pripreme za posvojenje i nakon provedene stručne procjene, centar za socijalnu skrb će dati mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje u roku od šest mjeseci od zaprimanja pisane prijave i zahtjeva.

Stručno mišljenje potom se pisanim putem dostavlja podnositeljima zahtjeva te matični centar za socijalnu skrb potencijalnih posvojitelja iste, u roku od osam dana od dana dostave pozitivnog stručnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje potencijalnih posvojitelja, upisuje u registar potencijalnih posvojitelja.

Potencijalni posvojitelji mogu i nakon upisa u registar odustati od namjere posvojenja. Odustanak izjavljuju u pisanom obliku pred centrom za socijalnu skrb njihovog prebivališta, nakon čega će se u registru zabilježiti njihov odustanak od namjere posvojenja.

 

5. Centar za socijalnu skrb nadležan prema prebivalištu, odnosno boravištu djeteta će između potencijalnih posvojitelja koji su upisani u registar potencijalnih posvojitelja izabrati onoga koji je najprikladniji za određeno dijete, uzimajući u obzir osobine i potrebe djeteta opisane u izvješću o djetetu te stručno mišljenje centra za socijalnu skrb o podobnosti i prikladnosti potencijalnih posvojitelja.

Ako je od izrade mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje potencijalnih posvojitelja do pokretanja postupka zasnivanja posvojenja proteklo više od godinu dana, matični centar za socijalnu skrb potencijalnih posvojitelja će bez odgode preispitati jesu li se okolnosti promijenile.

 

6. Kada se utvrdi najprikladniji potencijalni posvojitelj za neko dijete, matični centar za socijalnu skrb djeteta u suradnji s udomiteljem, ustanovom socijalne skrbi u kojoj je dijete smješteno ili drugom osobom kojoj je dijete povjereno na svakodnevnu skrb, pripremit će dijete za posvojenje te će, izdavanjem suglasnosti, omogućiti najprikladnijem potencijalnom posvojitelju ostvarivanje osobnih odnosa radi procjene hoće li zasnivanje posvojenja biti u skladu s dobrobiti djeteta. Pri tom će se potencijalnim posvojiteljima osigurati stručna pomoć i potpora uz istovremenu procjenu budućeg odnosa posvojenika i posvojitelja.

Treba naglasiti da najprikladniji potencijalni posvojitelj kod kojega dijete boravi radi ostvarivanja osobnih odnosa prije zasnivanja posvojenja ima pravo, dužnost i odgovornost svakodnevno se skrbiti o djetetu, zastupati dijete u pitanjima svakodnevne skrbi te ga uzdržavati.

Ukoliko potencijalni posvojitelji odustanu od namjere posvojenja djeteta nakon što budu izabrani kao najprikladniji posvojitelji u odnosu na osobine i potrebe djeteta, centar za socijalnu skrb koji je vodio postupak posvojenja će po službenoj dužnosti o tome obavijestiti centar za socijalnu skrb mjesno nadležan za posvojitelje koji će odustanak odmah zabilježiti u registru potencijalnih posvojitelja te će preispitati stručno mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje u roku od tri mjeseca od dana odustanka. Novo stručno mišljenje će se također evidentirati u registru potencijalnih posvojitelja.

 

7. Posvojenje je zasnovano kada matični centar za socijalnu skrb posvojenika donose Rješenje o posvojenju. Rješenje centra za socijalnu skrb kojom se zasniva posvojenje sadrži osobne podatke posvojenika, osobne podatke bioloških roditelja djeteta, osobne podatke posvojitelja, određenje da se posvojitelji upisuju, odnosno ne upisuju kao roditelji te, ukoliko je to potrebno radi zaštite prava i interesa djeteta, određenje da se djetetu odredi novi osobni identifikacijski i matični broj koji će se upisati u maticu rođenih.

 

8. Protiv rješenja o zasnivanju posvojenja stranka može podnijeti žalbu na rješenje ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi u roku od osam dana od dana primitka odluke.

 

9. Ako žalba nije podnesena, nakon proteka roka žalbe od osam dana Rješenje o posvojenju postaje pravomoćno i

POSTAJETE RODITELJ/I! :)

Centar za socijalnu skrb dužan je pravomoćno rješenje o posvojenju odmah dostaviti nadležnomu matičaru radi upisa u maticu rođenih djeteta, kao i centru za socijalnu skrb prebivališta odnosno boravišta posvojitelja.

 

Adopta organizira INFOteke - informativna predavanja o postupku posvojenja na kojima se možete dodatno informirati i postaviti pitanja našim stručnjacima.

Uloga posvojitelja je odgovorna i zahtjevna. Pomoć u pripremi za tu ulogu možete potražiti na Adoptaonici - stručnoj pripremi za posvojenje.